Γιατί η εικόνα σας

δεν είναι μόνο η εμφάνισή σας.